Informacja w sprawie terminów składania wniosków na Stypendia Szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożminku informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r. Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca… >> WIĘCEJ >>

Informacja

Informujemy, iż Gmina Koźminek otrzymała grant w łącznej kwocie    53 352,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –… >> WIĘCEJ >>