Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gopskozminek.pl/

Data publikacji strony internetowej: 09.03.2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.05.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie hhtp://gopskozminek.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnych narzędzi, z których wnika,że strona jest zgodna z wymaganiami.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.11.2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

– zmiana rozmiaru czcionki,

– zmiana czcionki- zmiana kontrastu na stronie,

– podkreślenie odnośników (linki),

– wyczyszczenie plików cookies,

– ukrycie animacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Michałowska, lidiamichalowska@gopskozminek.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 76-38-604. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomogą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostęp architektoniczny.

a) Wejście do budynku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku mieści się na parterze w budynku Urzędu Gminy w Koźminku, wejście od strony parkingu. Adres: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu, w którym brak jest

podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą 3 stopniowe schody zabezpieczone barierką. Drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Wejście jest przeznaczone dla interesantów w godzinach pracy Ośrodka. Przy drzwiach głównych znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika, który udzieli pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami i pozna cel wizyty.

b) Komunikacja wewnętrzna

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, dlatego nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. Brak informacji dotykowej/głosowej. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i pomieszczenia w budynku jednokondygnacyjnym, jednakże z uwagi na brak podjazdu pracownicy mogą udzielić pomocy przy wejściu do budynku. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonków znajdujących się przy drzwiach wejściowych.

c) Toalety dla osób z niepełnosprawnością

Brak jest toalety dla klientów GOPS.

d) Dostępność parkingu

Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku korzystają z parkingu Urzędu Gminy bezpośrednio graniczącym z budynkiem, w którym znajduje się GOPS. Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób ze specjalnymi potrzebami.