INTERESANCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŹMINKU

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku  zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Proszę przyjąć do wiadomości, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku  jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku  z siedzibą w Koźminku przy ul. Kościuszki 7, numer telefonu: 627638603,  627638604 adres e-mail: gopskozminek@post.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:

  1. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

4. Każdemu z Państwa przysługują prawa:

  1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) danych,
  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

5. Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.

6. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci.

7. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku  ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.