Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blizanowie działa na podstawie Ustawy o z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art.4.1 ust.3).

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koźminku wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Przewodnicząca

 

Zastępca przewodniczącej

 

Członkowie Komisji

 

 

Dane adresowe:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kożminku  od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań komisji należy:

 1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnienia i przemocy,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art.24 ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. informacji o osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematyczne zakłócają spokój i porządek publiczny,
 3. wzywanie na rozmowę osób, co, do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek w celu weryfikacji powziętych informacji,
 4. weryfikacja informacji o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art. 24 ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii poprzez sporządzanie kwestionariuszy miejscu zamieszkania,
 5. kierowanie na badanie przez biegłych (psychologa, lekarza psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego,
 6. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu
  w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 8. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy,
 9. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 10. tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 11. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

  Zadania punktu konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie, 

  • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
  • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące czy uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób),
  • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,
  • stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na danym terenie rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • Przyjmowanie zgłoszeń do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, wobec, których istnieje podejrzenie o nadmierne spożywaniu napojów alkoholowych w wyniku czego dochodzi  do  rozpadu więzi rodzinnych, demoralizacji małoletnich, uchylania się od pracy lub naruszania porządku publicznego.