Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Koźminku

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

zasiłki i posiłki, bezdomność, dom pomocy społecznej

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny

system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych

500 plus

Świadczenia wychowawcze 500+

wnioski i wypłaty świadczeń

Dodatki

Dodatki

Dodatek mieszkaniowy, energetyczny i osłonowy

Asystent rodziny

Asystent rodziny

wsparcie dla rodzin

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

świadczenia alimentacyjne

Stop przemocy

Przemoc w rodzinie

przeciwdziałanie przemocy i pomoc uzależnionym

500 +