Zgodnie z art. 13, art. 14, art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 7, 62 – 840 Koźminek

tel. (62) 76 38 604

e-mail. gopskozminek@post.pl

Inspektor Ochrony Danych GOPS w Koźminku

e-mail. gopskozminek@post.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przez Administratora może być pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez GOPS w Koźminku w następujących celach:
  • ustaleniem prawa do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • ustalenie prawa doświadczenia „Za życiem” na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  • ustalenie prawa do świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • w celu wspierania rodzin z dziećmi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
  • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
  • w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 4. Źródłem pochodzenia danych osobowych przetwarzanych przez GOPS w Koźminku są: dane osobowe pozyskiwane od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji na potrzeby prowadzonych postępowań.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 10. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).