Świadczenia wychowawcze 500+

Kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje: obywatelom polskim i cudzoziemcom, matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, do dnia ukończenia przez dziecko 18.

Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia wychowawczego

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18 roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Wymagane dokumenty

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

  • Potwierdzenie tożsamości –  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

Uprawnieni wnioskodawcy:

  • rodzic – brak dokumentu
  • opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
  • opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej

W jaki sposób można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

Wniosek 500 plus na pierwsze dziecko można złożyć na kilka sposobów –
w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS.

Świadczenie wychowawcze w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z zagrożeniem, jakie stwarza COVID-19, zachodzą zmiany
w rozumieniu ważności karty pobytu w przypadku świadczeń wychowawczych. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2019 r., poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (tj. w okresie od 14 marca 2020 r.), termin ten ulega przedłużenia do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Akty prawne :

https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-rodzina-500-plus

Aktualne informacje o rządowym programie „Rodzina 500+”

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2