Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny

Od 1 stycznia 2020 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta dużej rodziny

Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny w następujących formach:

  1. w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”
Karta dużej rodziny plastikowa
  1.   lub przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, zwanym dalej kartą elektroniczną” 
Karta dużej rodziny