Usługa opiekuńcza

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony:

 • osobiście przez osobę zainteresowaną,
 • listownie,
 • telefonicznie
 • przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej

W ramach prowadzonego postępowania pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy oraz gromadzi niezbędne informacje i dowody poświadczające konieczność udzielenia pomocy.

Na podstawie zebranych przez pracownika socjalnego informacji i dokumentów, MGOPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu usług opiekuńczych, bądź o odmowie ich przyznania.

Decyzja przyznająca usługi zawiera w szczególności:

1)  zakres świadczonych usług;

2) wymiar liczby godzin usług;

3) okres i miejsce świadczenia usług;

4) obowiązujący pełny koszt za 1 godzinę usługi;

5) ustalona wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi,

6) tryb pobierania opłat (jeśli dotyczy).

Każda sprawa rozpatrywana jest przez Ośrodek indywidualnie.

Komu przysługują?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Co obejmują usługi opiekuńcze?

 • Zaspokajanie codziennych potrzebżyciowych, w tym m.in.:
  • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • przygotowywanie lub dostarczanie prostych posiłków według diety zaleconej przez lekarza albo pomoc przy przygotowywaniu posiłków;
  • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie (o ile wymaga tego stan zdrowia), z zachowaniem dbałości o higienę żywności oraz czystość naczyń stołowych i kuchennych.
 • Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.:
  • pomoc przy zakupie/zakup niezbędnych: artykułów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego bądź artykułów przemysłowych (ze środków finansowych podopiecznego);
  • utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu;
  • utrzymanie na bieżąco w czystości pomieszczeń najbliższego otoczenia (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych) – mycie podłóg, odkurzanie, utrzymanie porządku w szafach, wynoszenie śmieci, mycie okien, wietrzenie pomieszczeń,
  • utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych;
  • utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego np. miednicy, kaczki, basenu, wanny, nocnika, sedesu;
  • utrzymanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie np. wózka inwalidzkiego, balkonika, podnośnika
  • pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej), bielizny pościelowej, ręczników oraz  odzieży podopiecznego (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie i odbiór z pralni;
  • niezbędne prasowanie odzieży i bielizny;
  • przynoszenie opału i palenie w piecu, wynoszenie popiołu;
  • toaleta (mycie ciała, mycie głowy, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja włosów/pomoc przy kąpieli/golenie, higiena paznokci rąk i nóg, czyszczenie protez zębowych);
  • pomoc przy ubieraniu się, zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
  • prześcielenie łóżka;
  • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (odprowadzenie do toalety lubzakładanie i zmiana pielucho-majtek z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeniu).
 • Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.:
  • podawanie leków;
  • zamawianie wizyt lekarskich;
  • realizacja recept w aptece;
  • kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).
 • Zapewnienie w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem:
  • podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe)
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym
  • pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

Co obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze?

 • Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności: zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i funkcjonowania w społeczeństwie
  • motywowanie podopiecznego do aktywności, leczenia i rehabilitacji
  • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi (np. dbałości o higienę i wygląd, wykonywanie czynności porządkowych i gospodarczych)
  • prowadzenie treningów społecznych (np. utrzymywania relacji z domownikami, w miejscu nauki, pracy, z sąsiadami, korzystania z usług różnych instytucji, organizacji czasu wolnego)
  • wspieranie i asystowanie w codziennych czynnościach życiowych
  • podejmowanie interwencji i pomoc rodzinie podopiecznego (np. kształtowanie właściwych relacji z chorym, niepełnosprawnym, samotnym członkiem rodziny, poradnictwo w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne)
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (np. w uzyskaniu świadczeń społecznych, w wypełnieniu i dostarczeniu dokumentów)
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (np. szukanie ofert pracy, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych i zebraniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (np. nauka planowania budżetu, asystowanie przy zakupach i dokonywaniu opłat, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach).
 • Pielęgnację podopiecznegojako element procesu leczenia, w tym pomoc w:
  • uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych
  • uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych i zabiegów medycznych
  • zamawianiu i kupowaniu leków w aptece, a także pilnowaniu przyjmowania leków (również monitoring ewentualnych skutków ubocznych ich przyjmowania)
  • dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych
  • w szczególnych przypadkach: zmiana opatrunków, mycie i pomoc w załatwianiu
 • Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu podopiecznego zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, jak również współpraca ze specjalistami w psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym wsparciu podopiecznego.