Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopskozminek.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 09-03-2018. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10-01-2022.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie gopskozminek.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnych narzędzi, z których wynika, że strona jest zgodna z wymaganiami.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępna jest nawigacja umożliwiająca uruchamianie kolejnych elementów strony za pomocą przycisków klawiaturowych Tab+Enter (każdy element strony jest odpowiednio fokusowany, zaznaczony ramką, nawigacja klawiszem Tab, otwieranie kolejnego elementu klawiszem Enter).

 • CTRL + F – służy on do wyszukiwania słów w tekście strony,
 • CTRL + T – służy do otwierania nowej karty w przeglądarce,
 • ALT + HOME – do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki,
 • CTRL + TAB – do przechodzenia między kartami przeglądarki,
 • ESCAPE – przy otwieraniu strony dla zatrzymania jej ładowania, inaczej STOP,
 • F11 – przejście do trybu FULLSCREEN, czyli wyświetlanie stron na pełnym ekranie,

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 • zmiana rozmiaru czcionki,
 • zmianę czcionki,
 • zmianę kontrastu na stronie,
 • podkreślenie odnośników (linki),
 • wyczyszczenie plików cookies,
 • ukrycie animacji,
 • mapę strony,
 • instrukcję obsługi,
 • słownik skrótów,
 • wyszukiwarkę pełno tekstową,
 • zwiększona wielkość czcionki,
 • odpowiednio dobrany krój czcionki – bardziej przyjazny dla czytelnika,
 • odpowiednia interlinia,
 • właściwy kontrast między tłem, a tekstem,
 • odpowiednio oznaczone odsyłacze,
 • jasne tło,
 • wyróżnienie treści, pogrubianie tytułów, nagłówków

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C :
HTML 5
WCAG 2.1

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Powiększenie czcionki

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach należy zmienić ustawienia w przeglądarkach :
Internet Explorer: Menu „Widok” > „Rozmiar tekstu”
Firefox: Menu „Widok” > „Powiększenie” (Ctrl++)
Opera: Menu „Widok” > „Powiększenie”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, gopskozminek@post.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 062 76 38 604. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się pod adresem: ul. Kościuszki 7, 62 – 840 Koźminek.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (PDF, 60 KB)