Stop przemocy

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w wyniku nowelizacji w 2010r. nałożyła na gminy, jako zadanie własne obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia a także tworzenie zespołu interdyscyplinarnego.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Koźminek na lata 2018-2022 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XLI/2014/2017 z dnia 28.12.2017 r.
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w dniu 25. 01. 2011r., Burmistrz Koźminka Zarządzeniem Nr 0151/5/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Koźminek.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Koźminek.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą : przedstawiciele szkół, pielęgniarka środowiskowa, rejonowy pracownik socjalny, pedagog szkolny, dzielnicowy policji, kurator społeczny Sądu Rejonowego w Kaliszu, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kaliszu oraz prokurator Prokuratury Rejonowej w Kaliszu.

Rozmiar czcionki
Kontrast