Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku informuje,  iż w dniach  od 01.09.2023r. do 15.09.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku można pobierać i składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  na rok szkolny 2023/2024. 

Stypendium szkolne może otrzymać rodzina ucznia znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, bezradność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest wielodzietna lub niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600,00 zł na osobę w rodzinie ucznia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty uwzględniające dochód rodziny za miesiąc sierpień 2023r. Na dochód rodziny uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się  poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, tj.:

– zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów (druk zaświadczenia do pobrania w GOPS),

– zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,

– decyzja oraz odcinek renty lub emerytury,

– decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych,

– decyzje o przyznanych innych stypendiach w rodzinie,

– inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód.

Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 345,00 zł.

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski z pełną dokumentacją. 
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek oraz na stronie internetowej www.gopskozminek.pl.
 
Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność kompletowania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminku, ul. Kościuszki 7; 62-840 Koźminek,  tel. (62) 76 38 604.
 

Załączniki do pobrania

Wniosek 2023