Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą: 62-840 Koźminek, ul. Kościuszki 7, zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (dotyczy części 1 i 2) pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek w 2022r. m.in. dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie gminy Koźminek” (nr sprawy: GOPS.252.1.2022).

Podstawa faktyczna

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:
Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97 KB)